Ειδικά μέτρα για τους φοιτητές και την εκπαιδευτική κοινότητα πυρόπληκτων περιοχών

Μέτρα για τους πυρόπληκτους φοιτητές

Για τους φοιτητές δίνονται δυνατότητες στέγασης, σίτισης και μετεγγραφής – Για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα.

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης για τους φοιτητές πυρόπληκτων περιοχών καθώς και ειδική μέριμνα για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα.

Συγκεκριμένα:

Για όσους φοιτητές επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως τη δημοσίευση της παρούσας και περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας, ισχύουν τα εξής:
α) λαμβάνεται υπόψιν η ιδιότητα του πληγέντος στις αιτήσεις για στέγαση σε φοιτητικές εστίες και σίτιση στις λέσχες, παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων και
β) μπορούν να υποβάλουν αίτησή μετεγγραφής τους, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστερη στην κύρια κατοικία των ιδίων ή συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα τους αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ΄ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ΄ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 τότε οι φοιτητές αυτοί δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης. Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφομένων ή μετακινουμένων. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι η Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020.

Επέκταση του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα»

Το άρθρο 151 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως προς το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εφαρμόζεται και για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζόμενους, καθώς και για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως τη δημοσίευση της παρούσας και περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας, όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

Παράταση προθεσμίας για την ορκωμοσία – ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021

Εξαιρετικώς, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 23η Αυγούστου 2021 κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ2/20690/06.08.1987 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 425), η οποία κυρώθηκε με την περ. στ’ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 (Α’ 71). Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας, προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2021, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση.

Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υλοποίηση των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ή οργάνου καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία άντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας της πλατφόρμας, και οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, με εξειδίκευση όσων υποχρεώσεων ή όρων πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.