Γυμνάσιο – Λύκειο

Ολιγομελή τμήματα - Κλειστά τμήματα

Τα ολιγομελή τμήματα, έχουν το πλεονέκτημα της αποκλειστικότητας του κάθε καθηγητή από τον κάθε μαθητή χωριστά.

Έτσι, από τη μία, ο μαθητής έχει την άνεση να λύσει όλες τις απορίες του μέσα στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χρόνο, κι από την άλλη, ο καθηγητής την άνεση να ενσκήψει στον κάθε μαθητή χωριστά προκειμένου να τον βοηθήσει προσωπικά. Εξάλλου, τα ολιγομελή τμήματα έχουν πολύ υψηλό βαθμό ομοιογένειας. 

Το εκπαιδευτήριό μας ακολουθεί πρότυπες διαδικασίες συγκρότησης ομοιογενών τμημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής εντείνει την προσοχή του την ώρα του μαθήματος ενώ ο διδάσκων έχει πλήρη εικόνα της δυναμικής του τμήματος.

H διδασκαλία της ύλης γίνεται από μηδενική βάση και η προετοιμασία των μαθητών μας για τις εξετάσεις γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται τα κενά και οι απορίες των προηγούμενων ετών.

Τακτική ενημέρωση γονέων

(ώρες γονέων - μέσω email)

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών.

Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και καθηγητών πρέπει να είναι αμφίδρομη και συνεχής. Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς στη περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και οι γονείς από μεριάς τους καλό είναι να ενημερώνουν τους καθηγητές για θέματα που παρατηρούν στο σπίτι και κρίνουν πως πρέπει να τα γνωρίζουν στο φροντιστήριο, για να βοηθηθούν τα παιδιά στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Υπάρχει σταθερή μηνιαία εξατομικευμένη ηλεκτρονική ενημέρωση και αξιολόγηση, επίσημες ενημερώσεις γονέων για την πρόοδο των μαθητών.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα με τους καθηγητές μας, που διαθέτουν υψηλή ικανότητα και επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο.

Οι καθηγητές μας, γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.